Juridiskie pakalpojumi

SIA "Finanšu projektu aģentūra" piedāvā plašu juridisko pakalpojumu klāstu:

 • Uzņēmumu kompleksā juridiskā apkalpošana;
 • Dokumentu sagatavošana un iesniegšana LR  Uzņēmumu reģistrā;
 • Nerezidentu  uzņēmumu reģistrācija un juridiskā apkalpošana;
 • Juridisku dokumentu sagatavošana;
 • Juridiskās konsultācijas un citi juridiskie pakalpojumi.

Uzņēmumu kompleksā juridiskā apkalpošana:

 • juridisko dokumentu sagatavošana un personas pārstāvēšana darījumos;
 • personu pavadīšana un pārstāvēšana valsts iestādēs;
 • vadības dokumentu izstrāde;
 • konsultēšana steidzamos jautājumos;
 • regulāra klienta informēšana par likumdošanas aktu izmaiņām pēc darbības veida;
 • dokumentu sagatavošana licenču saņemšanai u.t.t.

Kompleksā juridiskā apkalpošana ietver sevī juridisku pakalpojumu sniegšanu ilglaicīgā periodā.

Dokumentu sagatavošana un iesniegšana LR Uzņēmumu reģistrā:

 • reģistrācijas dokumentu sagatavošana (pieteikums, dibināšanas līgums, dibinātāju sapulces protokols, statūti, ziņojums par mantiskiem ieguldījumiem kapitālā, kapitāla daļu saraksts u.c. dokumenti);
 • uzņēmuma nosaukuma pārbaude Uzņēmumu reģistrā;
 • dažādu uzņēmējdarbības formu uzņēmumu, filiāļu, pārstāvniecību, sabiedrisko organizāciju, kooperatīvo organizāciju reģistrācija;
 • grozījumi dibināšanas dokumentos;

iepazīšanās klienta uzdevumā ar uzņēmuma lietu Komercreģistrā, dokumentu analīze;

 • klientu interešu pārstāvēšana Uzņēmumu reģistrā;
 • uzņēmumu reorganizācija un  likvidācija;
 • izziņu un citu dokumentu pieprasīšana.

Nerezidentu  uzņēmumu reģistrācija un juridiskā apkalpošana:

 • dažādu uzņēmējdarbības formu uzņēmumu, filiāļu, pārstāvniecību, sabiedrisko organizāciju, kooperatīvo organizāciju reģistrācija;
 • uzņēmumu bankas norēķinu kontu atvēršana Latvijā;
 • citi juridiskie pakalpojumi.

Juridisku dokumentu sagatavošana:

 • dažādu līgumu sastādīšana, anālize un korekcija ( pirkuma līgumi, nomas un īres līgumi, darba līgumi, cesijas līgumi, uzņēmuma līgumi, dāvinājuma līgumi, sadarbības līgumi, ķīlas (hipotēkas) līgumi, u.c.;
 • pretenzijas un pirmstiesas brīdinājuma sagatavošana;
 • prasības un cita veida pieteikumu sagatavošana un iesniegšana tiesā, tiesai adresētu rakstveida paskaidrojumu sagatavošana un iesnegšana, jebkuru citu procesuālo dokumentu sagatavošana;
 • blakus sudzību, apelācijas un kasācijas sūdzību sagatavošana un iesniegšana tiesā;
 • vienošanās ar parādnieku par labprātīgu parāda nomaksu sagatavošana; 
 • izlīgumu sagatavošana un to izpildes uzraudzība;
 • juridisko personu maksātnespējas procesa pieteikumu sagatavošana un iesniegšana tiesā;
 • konsultācijas un pārstāvība minēto jautājumu risināšanā.

Juridiskās konsultācijas un citi juridiskie pakalpojumi:

 • parādu piedziņa no juridiskajām un fiziskajām personām pirmstiesas (pretenzijas, brīdinājumi) un tiesvedības kartībā;
 • darba tiesības - kadru dokumentācijas sagatavošana (darba līgumi, rīkojumi, amata instrukcijas, uzteikumi, vienošanās), konsultācijas, atzinumu sniegšana;
 • administratīvās tiesības;
 • nodokļu likumdošana;
 • ģimenes tiesības (laulības šķiršana, uzturlīdzekļu piedziņa, īpašuma sadale starp laulātajiem, saskarsmes tiesību ar bērnu noteikšana, paternitātes noteikšana un apstrīdēšana); 
 • mantojuma tiesības;
 • lietu, īres, īpašuma tiesības, darījumi ar nekustamo īpašumu;
 • pārstāvība  tiesās un šķīrējtiesās.

 

Copyright© 2020 fpagentura.lv Visas tiesības aizsargātas. Informācijas publicēšana bez rakstiskas atļaujas stingri aizliegta.