Uzņēmuma reģistrācija Latvijas teritorijā

Kopējās prasības uzņēmuma nodibināšanai:

 • uzņēmuma vai firmas nosaukumā jāietver norāde uz uzņēmējdarbības veidu – sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA), akciju sabiedrība (AS), individuālais komersants (IK), komandītsabiedrība (KS), pilnsabiedrība (PS). Norāde uz uzņēmējdarbības veidu tiek ievietota uzņēmuma nosaukuma sākumā vai beigās;

Ārzemju komersanta uzņēmuma filiālei var būt savs nosaukums, kurā iekļauj:

 1. ārzemju komersanta firmas nosaukumu;
 2. filiāles nosaukumu vai norādi uz tās atrašanās vietu;
 3. vārdu "filiāle".
 1. uzņēmuma nosaukumā tiek izmantoti tikai latviešu vai latīņu alfabēta burti;
 2. uzņēmuma nosaukumā aizliegts iekļaut maldinošas norādes par svarīgiem komerciālajiem vai tiesiskajiem aspektiem, sevišķi par uzņēmējdarbības veidu vai apjomu.

Visiem Uzņēmumu Reģistrā iesniedzamajiem dokumentiem svešvalodās jāpievieno to tulkojums latviešu valodā, kas saskaņots ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 291 "Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā", kas stājušies spēkā 2000. gada 22. augustā. Ja ārzemēs izsniegtais dokuments ir publisks, tad tulkojums jāapstiprina notariāli.

Ārzemēs izdotie dokumenti var būt divu veidu:

 1. publiskie;
 2. privātie.

Saskaņā ar 1 Hāgas konvencijas pantu par citvalstu publisko dokumentu legalizācijas prasību atcelšanu no 1961. gada 5. oktobra, par publiskiem dokumentiem tiek atzīti:

 1. dokumenti, kurus izdevusi valsts iestāde vai atbildīgā persona, kas ir saistīti ar valsts tiesām vai tribunāliem, iekļaujot arī tos dokumentus, kurus izdevis prokurors, tiesas sekretārs vai tiesu izpildītājs;
 2. administratīvie akti;
 3. notariālie akti;
 4. privātpersonu parakstīti oficiālo dokumentu apstiprinājumi, tādi kā oficiāli reģistrācijas apstiprinājumi, apstiprinājumi, ka dokuments noteiktā datumā eksistējis un parakstu autentiskuma notariālie apstiprinājumi.

Ārzemēs izdots publiskais dokuments pēc legalizācijas procedūras iegūst juridisku spēku Latvijas Republikā. Dokumentu legalizācijas neskaidros jautājumus var noskaidrot Ārlietu ministrijas Konsulārajā departamentā.

Dokumentu legalizācijas process Hāgas konvencijas dalībvalstīm ir vienkāršots. Šajās valstīs izdotajiem dokumentiem netiek piemērota sarežģīta legalizācijas procedūra, bet saskaņā ar trešās Hāgas konvencijas pirmo pantu, dokumentam jāpievieno vienotas formas apliecinājumu – apostilu.

Tiem dokumentiem, ko izdevušas valstis, ar kurām Latvijas Republikai ir līgums par tiesisko palīdzību, nav nepieciešams īpašs apliecinājums vai noformējums, ja vien šo dokumentu ir izdevusi kompetenta iestāde vai valsts pilnvarots pārstāvis un tas apzīmogots ar nacionālo ģērboni.

Attiecībā uz ārzemēs izdotiem privātajiem dokumentiem tiek pielietoti tie paši nosacījumi, kas Latvijas Republikā izdotajiem.

Copyright© 2020 fpagentura.lv Visas tiesības aizsargātas. Informācijas publicēšana bez rakstiskas atļaujas stingri aizliegta.